Stanovy občanského sdružení Terrigenia

IČO: 70875367

                                               sídlo: Praha 3, Pod parukářkou 14


Článek 1 - Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením , vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.


Článek 2 - Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

a) přispívat k ochraně životního prostředí a krajiny, což je hlavním cílem sdružení,

b) vystupovat proti hrubému porušování základních lidských práv, útokům na důstojnost a týrání zvířat.


Článek 3 - Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

a) vydávání letáčků, publikací,

b) osvětová činnost v dětském kolektivu, pořádání přednášek a konferencí,

c) organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí,

d) účast ve správních i jiných řízeních, týkajících se hlavního cíle sdružení,

e) praktická činnost.


Článek 4 - Členství ve sdružení

Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let.
Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

2. Člen sdružení má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze,

b) volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

d) podílet se na praktické činnosti sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,

b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

c) účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve sdružení zaniká:

a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, výboru sdružení,

b) úmrtím člena sdružení,

c) zánikem sdružení,

d) vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami.Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.


Článek 5 - Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:

a) Členská schůze,

b) výbor,

c) dozorčí rada.

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a ) schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,

b) zvolila výbor sdružení a dozorčí radu, případně je odvolala,

c) schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,

d) schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok

e) určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,

f) schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,

g) zvolila čestné členy sdružení,

h) rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná,účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. Výbor sdružení má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

C. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje , jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží nahospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem. V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě. 2. Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.


Článek 6 - Územní jednotky sdružení

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou.


Článek 7 - Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.


Článek 8 - Hospodaření sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor.Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2. K zajištění běžného hospodaření , k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary , dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.


Článek 9 - Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.