Základní informace

asopis Geochemie a mineralogie je vydáván na internetu od roku 2007. Jednotlivé roníky jsou definovány kalendáním rokem publikování a dlí se pouze na jednotlivé lánky, které jsou zveejovány neprodlen po posouzení redakcí.

lánky publikované v Geochemii a mineralogii je moné po zveejnní libovoln šíit (nap. po vytištní) a umisovat na n odkazy, ne však umisovat lánky na jiné internetové stránky nebo masov šíit prostednictvím jiných médií, otiskovat je v jiných periodikách, nebo je v jakékoliv podob prodávat bez souhlasu vydavatele.

lánky v Geochemii a mineralogii staí citovat s uvedením roníku, autor a názvu lánku. Pokud tená/autor potebuje uvést v citaci nebo výkazu publikací poet stránek, me pouít normové stránky. Na stránkách asopisu (Obsah) je uveden výpoet normových stránek pi potu 1800 úhoz na stránku (vetn znak v tabulkách), poet tabulek a poet obrázk.

Pravidla pro publikování v asopise Geochemie a mineralogie

Geochemie a mineralogie pijímá lánky, v nich podstatnou ást obsahu tvoí nové informace. Nemusí jít vdy o nová data i pozorování, pidanou hodnotou me být i zcela nová interpretace. Data uvedená ji díve (a u v publikacích, nebo v archivovaných pracích jako diplomových apod.) je ádoucí uvést pro lepší orientaci tenáe, naopak velmi neádoucí je opakovat informace spíše za úelem prodlouení textu. Po dohod s redakcí je moné publikovat i shrnutí ("review"), ta však také musí obsahovat konkrétní závr a pvodní interpretaci.

Povinností autora je uvést všechny své dívjší práce na dané téma (obvykle definováno pedevším zkoumanými geologickými jednotkami, ale samozejm jiná definice bude u obecnjších lánk), vetn tch, které byly zaslány pro publikování jinde. To platí i pro ty práce, kde je kterýkoliv z autor pedkládaného lánku lenem autorského kolektivu na kterémkoliv míst. Tyto zdroje budou uvedeny v rubrice "související práce", tebae v textu lánku nemusí být všechny citovány. Je vcí slušnosti autora informovat redakci i o pípadných pracích konkurenních autor na stejné téma ve stejném (nebo velmi podobném) území, o kterých ví; také tyto budou zaazeny do rubriky "související práce". Pokud se redakce dozví o nkterých souvisejících pracích a po zveejnlánku, tyto citace budou doplnny s poznámkou "doplnno redakcí". Redakcí budou doplovány také odkazy na nové související práce vzniklé a po zveejnlánku - také v tomto smru je spolupráce autora ádoucí. Toté platí i pro práce, které lánek v Geochemii a mineralogii citují.

Za dodrení autorských práv a dalších pedpis v souvislosti s pouitím výsledk z jiných prací odpovídá autor.

lánek by ml být pokud mono napsán v nkterém z hlavních jazyk asopisu, kterými jsou: eština, slovenština, anglitina, nmina, esperanto, španlština. lánek musí být opaten abstraktem (shrnutím) v jiném jazyce ne hlavní text, krom hlavních jazyk asopisu jsou pijímány i ruština, francouzština a polština. Nestaí pouít jen eštinu a slovenštinu. Abstrakt by ml obsahovat všechny podstatné nové informace, které lánek pináší a které nemají jen lokální význam; optimální délka u bných lánk je 150-350 slov. Je mono napsat i více abstrakt v rzných jazycích, vetn jazyka hlavního textu.

V pípad, e by byl v ruštin, francouzštin nebo polštin hlavní text, bude obvykle provádna externí jazyková kontrola, pípadné náklady hradí autor (poznámka: vydavatelem Geochemie a mineralogie je nezisková organizace, která placené sluby neprovádí).

Další jazyky jsou pijímány po dohod s redakcí, která v takovém pípad obvykle bude vyadovat, aby si autor zajistil peklad do nkterého z hlavních jazyk asopisu (tento peklad me, ale nemusí být zveejnn), piem se i dohodne na dvryhodném subjektu, který tento peklad zajistí (me jít nap. o státní geologické sluby).

O publikování píspvk rozhoduje odpovdný redaktor. Všechny píspvky jsou posouzeny redakcí; mohou, ale nemusí být zaslány externím recenzentm. Pokud redakce pijme píspvek k dalšímu zpracování, obvykle to znamená, e se tém jist s autorem dohodne. Jména pípadných externích recenzent a jejich rozhodnutí jsou u lánk zveejována. Pokud se redakce rozhodne lánek nezveejnit na základ oponentního posudku (posudk), na pání autora me být zveejnn abstrakt lánku spolu se jménem oponenta; délka tohoto abstraktu me být max. 400 slov a me obsahovat jeden obrázek, a smí být napsán nejvýše ve dvou jazycích.

K recenzi nejsou zasílány:

píspvky, v nich je lenem autorského kolektivu len redakce,

píspvky, jejich autor prohlásil, e chce pozdji podstatnou ást obsahu publikovat i jinde,

píspvky, u nich redakce nepovauje pínos recenze za zásadní (nap. proto, e tématu nkterý len redakce sám dobe rozumí).

Je moné zaslat i lánky, jejich publikace v jiném asopise byla zamítnuta, autor však musí o této skutenosti informovat redakci a sdlit, jaké bylo zdvodnní zamítnutí, a pokud mono dodat i oponentní posudky, byly-li zpracovány a je-li to redakcí píslušného asopisu umonno.

Pokud chce autor podstatnou ást obsahu pozdji publikovat i jinde, musí na to upozornit nejpozdji souasn se zasláním píspvku. Nezáleí na tom, zda pozdjší publikace má být ve stejném jazyce nebo jiném. Na píspvek v Geochemii a mineralogii je teba pohlíet jako na plnohodnotnou publikaci, o ní musí autor informovat vydavatele, u nj chce podstatnou ást výsledk znovu publikovat (a samozejm musí publikaci v Geochemii a mineralogii i citovat). Pokud tak neuiní, vydavatel Geochemie a mineralogie v ádném pípad nenese odpovdnost za pípadné následky.

Píspvek me být zaslán v jakékoliv dobe itelné podob (i na papíe); u obrázk autor uvede svj návrh jejich velikosti. Barevné obrázky jsou vítány. Pokud redakce rozhodne kladn o pijetí, upravený píspvek by ml být zaslán v elektronické podob s formátováním omezeným na nejnutnjší míru a s úpravami citací podle pravidel asopisu (viz té první lánek). Citace pište pokud mono v pvodním jazyce dokumentu, nepepisujte pehlásky „ö, ü“ atd. jako „oe, ue“ atd. Pro bezproblémové fungování diakritiky je ádoucí pouít kódování Unicode (UTF-8). Pokud mete vybírat mezi rznými textovými editory, myslete prosím na to, aby byl po pevedení souboru na webovou stránku html kód co nejjednodušší.

Výjimen me být zveejnn i sken úhledného textu na papíe (skenování me zajistit redakce zdarma), autor si však musí uvdomit, e v takovém pípad není píspvek (krom abstraktu, jeho pepis v jednom jazyce me redakce zdarma provést - max. délka 350 znak) dostupný pro textové vyhledávae, co jeho vyuitelnost sniuje.

Pokud by velikost píspvku pesáhla 3 MB, redakce me pistoupit ke zmenšení obrázk apod. za úelem sníení velikosti dokumentu; tyto úpravy budou s autorem konzultovány.

Píspvek musí obsahovat odkazy na internetové stránky se všemi zdroji, které jsou citovány v seznamu literatury a které jsou na internetu legáln dostupné (aspo abstrakty); staí uvést ty odkazy, které jsou na internetu dostupné odkudkoliv, nap. u asopis pjde vtšinou o jejich domovské stránky (redakce samozejm uvítá i odkazy na plné texty dostupné jen z uritých institucí, ale jen pro vlastní potebu - me si informace citované autorem z jiných prací ovovat). Prosíme uvádt zásadn plný text odkazu, aby se dal dokument snáze vyhledat na stránkách píslušné organizace v pípad zmny pesné adresy.

Také v tomto pípad je moná pomoc redakce autorm, kteí mají s pouíváním poítae problémy.

Autor uvede plné jméno, poštovní a pokud mono i e-mailovou adresu a název pracovišt, pokud pracuje v geologických i chemických oborech, nebo v oboru fyziky pevných látek, gemologie apod. U dalších autor v poadí se neuvádí e-mail a ani poštovní adresa nemusí být redakcí zveejnna, pokud nejde o adresu instituce a pokud si to spoluautor nepeje. Pokud autor souhlasí se zveejnním své fotografie a roku narození (pípadn jen jednoho), tento souhlas dává najevo tím, e nejpozdji s upraveným finálním píspvkem tyto poloky (nebo jednu z nich) dodá. V pípad autorského kolektivu me v této záleitosti zastoupit všechny jeho leny korespondující autor. Po dohod s redakcí mohou být zveejnny i další struné informace o autorovi, nejlépe však jen ve form odkazu na jeho osobní stránky (v pípad autorského kolektivu tato monost platí pouze pro prvního autora).

asové lhty pro práci redakce:

1. rozhodnutí o dalším redakním zpracování píspvku

16 pracovních dn (vetn dne doruení)

2. rozhodnutí o pijetí pedbn pijatého píspvku

40 dn - pouity jen hlavní jazyky (vetn rus., fr., pol. jen v abstraktu) a bez externí recenze

70 dn - externí recenze a/nebo pouití dalších jazyk

3. zveejnní upraveného pijatého píspvku nebo jeho zaslání k závreným úpravám (nejvýše jednou)

11 pracovních dn (vetn dne doruení)

event. zjištní závaných formálních nedostatk (nap. neuvedená dívjší práce s velmi podobným obsahem) nebo pravdpodobných vcných chyb vzniklých nedopatením

všechny lhty se prodluují o dobu potebnou k neprodlenému informování autora a jeho odpovdi

Od zaslání pedbného rozhodnutí o pijetí píspvku autorovi (spolu s komentáem redakce a event. externího recenzenta) by ml autor dodat upravený píspvek do 40 dn, pokud není vyadováno provedení dalších analýz, odbr nových vzork apod.; pokud jsou nová data vyadována, lhta se pimen prodluuje. V pípad nedodrení lhty me redakce rozhodnout o ásteném nebo úplném opakování recenzního ízení, pokud je reálné riziko, e lánek ji bude podstatn mén aktuální. V upraveném píspvku autor uvede dvody pro pípadné neprovedení doporuených zmn. Pokud je píspvek znovu vrácen autorovi pro závrené úpravy, ml by zaslat finální verzi do 10 pracovních dn.